Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до структури

Відділ організаційно-кадрової та правової роботи

Основні завдання відділу

1.Організаційне забезпечення діяльності селищної ради та виконавчого комітету ради:

1) методична допомога щодо підготовки проєктів рішень сесії селищної ради, виконавчого комітету, засідань постійних комісій селищної ради;

2) забезпечує підготовку інформаційних, довідкових та інших матеріалів у межах своєї компетенції;

3) оформлення документів засідань виконавчого комітету селищної ради;

4) забезпечує надання методичної допомоги в роботі з депутатськими запитами та зверненнями.

2.Реалізація державної політики з питань кадрової роботи:

1) сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає селищному голові письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

2) здійснює аналітичну та організаційну роботу з кадрового менеджменту задоволення потреби в кваліфікованих кадрах, забезпечує їх безперервне навчання;

3) документальне оформлення проходження служби в органах місцевого самоврядування та трудових відносин.

3.Правова робота:

1) здійснює організацію правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів селищною радою, виконавчим комітетом селищної ради, їх посадовими особами під час виконання покладених на них завдань і повноважень.

2) представляє інтереси селищної ради та її виконавчих органів в судах;

3) проводить юридичну експертизу проєктів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників зацікавлених структурних підрозділів.

4) інформує селищного голову про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування.

5) організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів селищної ради, а також погоджує (візує) проєкти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів.

6) організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням.

7) забезпечує виконання Закону України «Про публічні закупівлі»;

8) забезпечує проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель на основі таких принципів:

-  добросовісна конкуренція серед учасників;

- максимальна економія, ефективність та пропорційність;

- відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;

- недискримінація учасників та рівне ставлення до них;

- об’єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі;

- запобігання корупційним діям і зловживанням;

9) затверджує річний план публічних закупівель;

10) вносить зміни до річного плану публічних закупівель протягом бюджетного року;

11) обирає та проводить процедури закупівель на підставі затвердженого річного плану закупівель;

12) готує  та оприлюднює інформацію про закупівлі в інформаційній системі електронних закупівель «ProZorro»;

13) визначає переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі;

14) оприлюднює договори про закупівлю за результатами проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі;

15) оприлюднює звіти про результати проведення закупівлі з використанням електронної системи закупівель;

16) оприлюднює звіти про виконання договору про закупівлю;

17) оприлюднює звіти про договори про закупівлю, укладені без використання електронної системи закупівель;

18) контролює виконання договорів про закупівлю.

4. Ведення діловодства:

1) встановлення єдиного порядку документування управлінської інформації та роботи з документами із застосуванням сучасних автоматизованих систем, зокрема системи електронного документообігу «АСКОД», методичне керівництво і контроль за дотриманням Інструкції з діловодства в апараті виконавчих органів;

2) забезпечення прозорості та відкритості діяльності селищної ради, реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання виконавчими органами своїх повноважень, передбачених чинним законодавством;

3) забезпечення контролю за строками виконання документів;

4) інформування  селищного голови про стан виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів селищної ради;

5) забезпечує виконання Закону України «Про звернення громадян», а саме своєчасний розгляд заяв, пропозицій і скарг громадян з особистих питань, що надійшли до селищної ради з метою оперативного вирішення порушених ними проблем.

 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань та в межах повноважень:

 1. Готує проєкти перспективних (річного) і поточних планів роботи виконавчого комітету відповідно до повноважень, передбачених  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 2. Спільно з іншими відділами здійснює організаційну підготовку проведення сесій, засідань виконавчого комітету, а також нарад, що проводяться селищним головою, заступником з питань діяльності виконавчих органів.

 3. Забезпечує згідно з Регламентом виконавчого комітету селищної ради підготовку матеріалів, що вносяться на розгляд виконавчого комітету, вчасно доводить їх до відома членів виконкому.

 4. Організовує своєчасне доведення прийнятих рішень виконавчого комітету до виконавців.

 5. Готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних питань, що розглядаються заступником селищного голови з питань діяльності виконавчих органів.

 6. Надає організаційну і методичну допомогу депутатам селищної ради в

здійсненні їх повноважень.

 1. Надає методичну допомогу керівникам структурних підрозділів з питань розроблення положень про підрозділи та посадових інструкцій працівників, внесення змін до зазначених документів.

 2. Організує облік використання працівниками селищної ради робочого часу, контролює роботу осіб, відповідальних за облік використання робочого часу у структурних підрозділах селищної ради, забезпечує їх формами табелів, передає їх до бухгалтерії.

 3. За необхідності готує пропозиції щодо внесення змін до колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку.

 4. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад посадових осіб місцевого самоврядування, відділів, служб виконавчого комітету селищної ради, а також керівників комунальних підприємств, установ територіальної громади.

 5. Проводить роботу з резервом кадрів апарату селищної ради, а також здійснює організаційне забезпечення формування кадрового резерву.

 6. Вносить пропозиції селищному голові щодо зарахування до кадрового резерву посадових осіб селищної ради при плануванні періодичного переміщення по службі.

 7. Приймає від претендентів на посади посадових осіб місцевого самоврядування відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, проводить спеціальну перевірку та здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору.

 8.  Розглядає та вносить на розгляд селищному голові пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посади, готує спільно з відповідними підрозділами документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням.

 9.  Готує проєкти розпоряджень селищного голови про призначення на посади та звільнення з посад працівників селищної ради та керівників підприємств, установ, організацій, що перебувають у комунальній власності територіальної громади.

 10. Оформляє документи про прийняття Присяги посадової особи місцевого самоврядування та присвоєння рангів посадовим особам, вносить про це записи до трудових книжок.

 11. Обчислює стаж роботи та служби в органах місцевого самоврядування, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників селищної ради.

 12. У межах своєї компетенції здійснює заходи щодо забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов'язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу.

 13.  Здійснює роботу, пов'язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників.

 14. Оформляє і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи працівникам, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності.

 15. Готує документи для відрядження працівників.

 16.  У межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури та штатного розпису виконавчих органів селищної ради.

 17. Здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі атестаційної комісії виконання посадовими особами покладених на них завдань і обов’язків.

 18. Забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів.

 19. Разом з іншими структурними підрозділами здійснює контроль за дотриманням законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів з питань діяльності відділу.

 20. Проводить разом з іншими підрозділами роботу щодо укладення, продовження терміну дії, розірвання контрактів з керівниками комунальних підприємств, установ і організацій.

 21. Бере участь у підготовці пропозицій щодо нагородження державними нагородами, відзнаками, почесними званнями України, відомчими відзнаками та заохоченнями селищної ради.

 22. Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання посадовими особами місцевого самоврядування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», та додаткових заходів здійснення фінансового контролю.

 23. Надає роз’яснення з питань застосування законодавства про працю, внутрішніх нормативних документів.

 24. Розробляє Інструкцію з діловодства та номенклатуру справ.

 25. Здійснює приймання, реєстрацію та проходження вхідної кореспонденції, яка надходить різними каналами зв’язку, веде електронну базу документів, забезпечує оперативний пошук документів.

 26. Здійснює реєстрацію та відправлення за призначенням вихідної кореспонденції, веде електронну базу документів, забезпечує оперативний пошук документів.

 27. Здійснює опрацювання проєктів рішень виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови з основної діяльності, перевіряє їх на відповідність вимогам Інструкції з діловодства і Регламенту роботи виконавчого комітету та веде їх електронну базу, забезпечує своєчасне доведення (надсилання) рішень та розпоряджень відповідно до переліку на відправку.

 28. Забезпечує своєчасне розміщення на офіційному сайті селищної ради рішень виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови з основної діяльності.

 29. Забезпечує проведення експертизи наукової і практичної цінності документів під час їх відбору на державне зберігання, готує справи для передачі до архіву.

 30. Організовує доступ до публічної інформації, здійснює реєстрацію та веде облік запитів на інформацію, що надійшли до селищної ради, в порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації», забезпечує своєчасне опрацювання та контроль за наданням відповідей на запити на інформацію в порядку та у строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

 31. Забезпечує облік, зберігання та використання документів з грифом «Для службового користування», а також контроль за дотриманням вимог Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736 (зі змінами).

 32. У необхідних випадках видає за клопотанням зацікавлених установ, організацій чи окремих посадових осіб з дозволу селищного голови копії документів.

 33. Організовує проведення особистих/виїзних прийомів громадян селищним головою, контролює виконання доручень селищного голови щодо вирішення питань, порушених громадянами на особистому прийомі.

 34. Забезпечує в установленому порядку реєстрацію заяв, скарг та пропозицій, що надійшли до селищної ради.

 35. Надсилає заявникам відповідні повідомлення про розгляд їхніх звернень. Відповідно до вимог Інструкції вносить відомості про розгляд звернень у базу даних електроної програми «Звернення громадян».

 36. Щокварталу аналізує та узагальнює проблеми, що порушують громадяни у зверненнях до селищної ради.

 37. Забезпечує зберігання документів щодо звернень громадян у порядку і в терміни, передбачені законодавством.

 38. Забезпечує правильне застосування нормативно-правових актів та інших документів, подає селищному голові пропозиції щодо вирішення правових питань, пов'язаних з діяльністю селищної ради.

 39. Перевіряє додержання законності виконавчими органами селищної ради та її структурними підрозділами, а також на підприємствах комунальної власності на відповідність вимогам законодавства проєктів розпоряджень селищного голови, рішень селищної ради та її виконавчого комітету, які готують структурні підрозділи виконавчі органи селищної ради і попередньо погоджені із зацікавленими структурними підрозділами виконавчих органів селищної ради, іншими органами влади та посадовими особами, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників зацікавлених структурних підрозділів.

 40. Розробляє за дорученням селищного голови та з власної ініціативи проєкти нормативно-правових актів, що належать до компетенції селищної ради та її виконавчого комітету,  а також бере участь у розробці таких актів.

 41. Доводить до виконавчих органів ради ін­формацію про зміни в нормативних актах і нові акти, рекомендації органів юстиції, роз'яснення Верховного Суду, готує керівництву ради довідкові матеріали із законодавства, дає працівникам структурних підрозділів ради консультації з правових питань.

 42. Надає юридичні консультації депутатам, постійним комісіям ради у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх необхідними нормативно-правовими актами.

 43. Розробляє та затверджує Річний план закупівель на підставі кошторисних лімітів фінансування та пріоритетності закупівель.

 44. Здійснює вибір процедури закупівлі та її проведення.

 45. Забезпечує рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця.

 46. Забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених законодавством.

 47. Забезпечує оприлюднення інформації про закупівлю відповідно до чинного законодавства України.

 48. Надання роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівель, щодо змісту тендерної документації у разі отримання відповідних запитів.

 49. Контроль та візування договорів, з метою недопущення проведення закупівель без використання електронної системи закупівель «ProZorro», з урахуванням вимог законодавства у сфері публічних закупівель.

 50. Забезпечення постійного контролю за законодавством про публічні закупівлі, систематичне інформування керівництва про внесені зміни, що впливають на здійснення закупівель за державні кошти.

 51. Організація і проведення роботи, пов’язаної із підвищенням рівня знань щодо виконання Закону України «Про публічні закупівлі», іншими нормативними актами, діючими нормативними документами Антимонопольного комітету України та інших органів відповідно до їх компетенції щодо проведення процедур публічних закупівель.

 52. Забезпечує організацію раціонального використання можливості комп’ютерної техніки, електронної пошти і модемного зв’язку, програмного забезпечення, впровадження сучасних  технічних  засобів  ведення  діловодства.

 53. Проводить експертизу проєктів рішень ради, виконавчого комітету, розпоряджень голови та готує експертні висновки при необхідності.

Пов'язані документи

8/09
Про розгляд подання відділення поліції №2 (м.Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області про причини та умови, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення гр. ХХХХ
Рішення виконкому
27.06.2024
8/07
Про розгляд подання відділення поліції № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області про причини та умови, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення гр. ХХХХ
Рішення виконкому
21.06.2024
8/06
Про розгляд подання відділення поліції № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області про причини та умови, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення гр. ХХХХ
Рішення виконкому
21.06.2024
8/05
Про надання дозволу на здійснення торгівлі алкогольними та тютюновими виробами
Рішення виконкому
21.06.2024
8/04
Про надання дозволу на здійснення торгівлі алкогольними та тютюновими виробами
Рішення виконкому
21.06.2024
59-р
Про оголошення подяки
Розпорядження голови
07.06.2024
57
Про затвердження плану роботи виконавчого комітету Мар’янівської селищної ради на 2024 рік та ІІІ квартал 2024 року
Рішення виконкому
31.05.2024
7/01
Про затвердження плану роботи виконавчого комітету Мар’янівської селищної ради на 2024 рік та ІІІ квартал 2024 року
Рішення виконкому
27.05.2024
50-р
Про підготовку господарства громади до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років
Розпорядження голови
14.05.2024
42
Про підсумки роботи із зверненнями громадян за І квартал 2024 року
Рішення виконкому
01.05.2024
5/3
Про підсумки роботи зі зверненнями громадян у Мар’янівській селищній раді за І квартал 2024 року
Рішення виконкому
22.04.2024
31
Про план роботи виконавчого комітету на ІІ квартал 2024 року
Рішення виконкому
02.04.2024
3/09
Про розгляд подання відділення поліції №2 (м.Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області про причини та умови, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення гр. ХХХХ
Рішення виконкому
22.02.2024
17-р
Про внесення змін до розпорядження селищного голови від 31.08.2021 № 157-р "Про затвердження Інструкції з діловодства у Мар'янівській селищній раді (документування управлінської інформації в електронній та паперовій формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну)"
Розпорядження голови
13.02.2024
15-р
Про організацію виконання бюджету селищної територіальної громади у 2024 році
Розпорядження голови
09.02.2024
12-р
Про оголошення в Мар'янівській селищній територіальній громаді днів жалоби
Розпорядження голови
05.02.2024
Робота із запитами на інформацію за січень 2024 року
Звіт
05.02.2024
12
Про організацію проведення громадських робіт на території Мар’янівської селищної територіальної громади у 2024 році
Рішення виконкому
29.01.2024
11
Про запровадження трудової повинності та організацію суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану у Мар’янівській селищній територіальній громаді у 2024 році
Рішення виконкому
29.01.2024
09
Про стан виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» у 2023 році
Рішення виконкому
29.01.2024
08
Про підсумки роботи із зверненнями громадян у 2023 році
Рішення виконкому
29.01.2024
2/06
Про організацію проведення громадських робіт на території Мар’янівської селищної територіальної громади у 2024 році
Рішення виконкому
19.01.2024
2/05
Про запровадження трудової повинності та організацію суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану у Мар’янівській селищній територіальній громаді у 2024 році
Рішення виконкому
19.01.2024
2/03
Про стан виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Мар’янівській селищній раді за 2023 рік
Рішення виконкому
19.01.2024
2/02
Про підсумки роботи із зверненнями громадян у Мар’янівській селищній раді за 2023 рік
Рішення виконкому
19.01.2024
03
Про визначення об’єктів та видів безоплатних та оплачуваних суспільно корисних робіт для відбування адміністративного стягнення та кримінального покарання у виді громадських робіт на території Мар’янівської селищної територіальної громади на 2024 рік
Рішення виконкому
16.01.2024
02
Про затвердження Переліку видів громадських та інших робіт тимчасового характеру, що відповідають потребам Мар’янівської селищної територіальної громади або задовільняють їх суспільні потреби у 2024 році
Рішення виконкому
16.01.2024
01
Про затвердження плану роботи виконавчого комітету Мар’янівської селищної ради на 2024 рік та І квартал 2024 року
Рішення виконкому
16.01.2024
03
Про визначення об’єктів та видів безоплатних та оплачуваних суспільно корисних робіт для відбування адміністративного стягнення та кримінального покарання у виді громадських робіт на території Мар’янівської селищної територіальної громади на 2024 рік
Рішення виконкому
10.01.2024
02
Про затвердження Переліку видів громадських та інших робіт тимчасового характеру, що відповідають потребам Мар’янівської селищної територіальної громади або задовільняють їх суспільні потреби у 2024 році
Рішення виконкому
10.01.2024
01
Про затвердження плану роботи виконавчого комітету Мар’янівської селищної ради на 2024 рік та І квартал 2024 року
Рішення виконкому
10.01.2024
02-р
Про уповноваженого органу з присвоєння адреси об'єктам будівництва та нерухомого майна
Розпорядження голови
08.01.2024
Звіт про результати розгляду запитів на публічну інформацію, які надійшли до Мар’янівської селищної ради за 2023 рік
Звіт
08.01.2024
Робота із запитами на інформацію за грудень 2023 року
Звіт
08.01.2024
04
Про затвердження плану роботи виконавчого комітету Мар’янівської селищної ради на 2024 рік та І квартал 2024 року
Рішення виконкому
26.12.2023
04
Про затвердження плану роботи виконавчого комітету Мар’янівської селищної ради на 2024 рік та І квартал 2024 року
Рішення виконкому
25.12.2023
143-р
Про використання генератора
Розпорядження голови
20.12.2023
142-р
Про використання автомобіля
Розпорядження голови
20.12.2023
138-р
Про новий склад комісії по обстеженню зелених насаджень, що підлягають видаленню на території Мар'янівської селищної ради
Розпорядження голови
15.12.2023
137-р
Про оголошення в Мар'янівській селищній раді днів жалоби
Розпорядження голови
15.12.2023
02
Про коригування тарифів на послуги з централізованого водопостачання
Рішення виконкому
12.12.2023
131-р
Про внесення змін до розпорядження селищного голови від 09.02.2022 № 17-р "Про затвердження Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших"
Розпорядження голови
05.12.2023
130-р
Про оголошення Подяки Мар'янівської селищної ради
Розпорядження голови
04.12.2023
149
Про затвердження графіку роботи магазину-кафе «Вишневий сад».
Рішення виконкому
01.12.2023
Робота із запитами на інформацію за листопад 2023 року
Звіт
30.11.2023
05
Про затвердження графіку роботи магазину-кафе «Вишневий сад»
Рішення виконкому
27.11.2023
133
Про підсумки роботи із зверненнями громадян за 9 місяців 2023 року
Рішення виконкому
20.11.2023
15
Про розгляд подання відділення поліції №2 (м.Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області про причини та умови, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення гр. ХХХХХ
Рішення виконкому
10.11.2023
14
Про розгляд подання відділення поліції №2 (м.Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області про причини та умови, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення гр. ХХХХ
Рішення виконкому
10.11.2023
12
Про розгляд подання відділення поліції №2 (м.Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області про причини та умови, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення гр. ХХХХ
Рішення виконкому
26.10.2023
116-р
Про скликання та проведення чергового засідання виконавчого комітету Мар’янівської селищної ради
Розпорядження голови
23.10.2023
04
Про підсумки роботи із зверненнями громадян за 9 місяців 2023 року
Рішення виконкому
23.10.2023
112-р
Про сприяння у проведення загальних зборів жителів Мар’янівської територіальної громади
Розпорядження голови
06.10.2023
09
Робота із запитами на інформацію за вересень 2023 року
Звіт
02.10.2023
111-р
Про скликання та проведення позачергового засідання виконавчого комітету Мар’янівської селищної ради
Розпорядження голови
02.10.2023
117
Про затвердження плану роботи виконавчого комітету Мар’янівської селищної ради на IV квартал 2023 року
Рішення виконкому
27.09.2023
110-р
Про оголошення подяки
Розпорядження голови
27.09.2023
03
Про відновлення вуличного освітлення в смт Мар’янівка
Рішення виконкому
22.09.2023
02
Про затвердження плану роботи виконавчого комітету Мар’янівської селищної ради на IV квартал 2023 року
Рішення виконкому
22.09.2023
108-р
Про оголошення в Мар'янівській селищній територіальній громаді днів жалоби
Розпорядження голови
22.09.2023
106-р
Про внесення змін до Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію у Мар’янівській селищній раді
Розпорядження голови
12.09.2023
105-р
Про перенесення III пленарного засідання тридцять восьмої позачергової сесії Мар’янівської селищної ради
Розпорядження голови
11.09.2023
08
Робота із запитами на інформацію за серпень 2023 року
Звіт
05.09.2023
103-р
Про використання автомобіля
Розпорядження голови
01.09.2023
102-р
Про скликання та проведення чергового засідання виконавчого комітету Мар’янівської селищної ради
Розпорядження голови
28.08.2023
232
Про присвоєння селищному голові чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування
Рішення ради
17.08.2023
07
Робота із запитами на інформацію за липень 2023 року
Звіт
04.08.2023
105
Про розгляд подання відділення поліції №2 (м.Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області про причини та умови, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення гр.ХХХХ
Рішення виконкому
04.08.2023
95
Про стан виконавської дисципліни та організації роботи з контролю за виконанням документів в Мар’янівській селищній раді за перше півріччя 2023 року.
Рішення виконкому
04.08.2023
94
Про підсумки роботи із зверненнями громадян у Мар’янівській селищній раді за перше півріччя 2023 року
Рішення виконкому
04.08.2023
95-р
Про перенесення засідання виконавчого комітету Мар’янівської селищної ради
Розпорядження голови
27.07.2023
94-р
Про оголошення в Мар'янівській селищній територіальній громаді днів жалоби
Розпорядження голови
27.07.2023
93-р
Про оголошення подяки МАр'янівської селищної ради
Розпорядження голови
27.07.2023
13
Про розгляд подання відділення поліції №2 (м.Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області про причини та умови, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення гр. ХХХХХ.
Рішення виконкому
24.07.2023
02
Про підсумки роботи із зверненнями громадян за перше півріччя 2023 року
Рішення виконкому
24.07.2023
03
Про стан виконавської дисципліни та організації роботи з контролю за виконанням документів в Мар’янівській селищній раді за перше півріччя 2023 року
Рішення виконкому
24.07.2023
90-р
Про скликання та проведення чергового засідання виконавчого комітету Мар’янівської селищної ради
Розпорядження голови
24.07.2023
88-р
Про скликання та проведення позачергового засідання виконавчого комітету Мар’янівської селищної ради
Розпорядження голови
20.07.2023
86-р
Про оголошення в Мар'янівській селищній територіальній громаді днів жалоби
Розпорядження голови
19.07.2023
01
Про погодження облаштування монументу «Обеліск Подяки»
Рішення виконкому
13.07.2023
85-р
Про скликання та проведення позачергового засідання виконавчого комітету Мар’янівської селищної ради
Розпорядження голови
13.07.2023
Робота із запитами на інформацію за червень 2023 року
Звіт
04.07.2023
80
Про затвердження плану роботи виконавчого комітету Мар’янівської селищної ради на IІI квартал 2023 року.
Рішення виконкому
03.07.2023
10
Про розгляд подання відділення поліції №2 (м.Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області про причини та умови, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення гр. ХХХХ
Рішення виконкому
27.06.2023
09
Про розгляд подання відділення поліції №2 (м.Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області про причини та умови, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення гр. ХХХХ
Рішення виконкому
27.06.2023
01
Про затвердження плану роботи виконавчого комітету Мар’янівської селищної ради на IІI квартал 2023 року
Рішення виконкому
27.06.2023
78-р
Про скликання та проведення позачергового засідання виконавчого комітету Мар’янівської селищної ради
Розпорядження голови
16.06.2023
76-р
Про перенесення ІІI пленарного засідання тридцять восьмої позачергової сесії Мар’янівської селищної ради
Розпорядження голови
14.06.2023
75-р
Про організаційні заходи із встановлення ставок податку та пільг на території Мар’янівської селищної ради з 01 січня 2024 року
Розпорядження голови
13.06.2023
74-р
Про скликання та проведення позачергового засідання виконавчого комітету Мар’янівської селищної ради
Розпорядження голови
08.06.2023
05
Робота із запитами на інформацію за травень 2023 року
Звіт
05.06.2023
78
Про розгляд подання відділення поліції №2 (м.Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області про причини та умови, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення гр. ХХХХХ
Рішення виконкому
05.06.2023
76
Про розгляд подання відділення поліції №2 (м.Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області про причини та умови, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення гр. ХХХХ
Рішення виконкому
05.06.2023
77
Про розгляд подання відділення поліції №2 (м.Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області про причини та умови, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення гр.ХХХХХ.
Рішення виконкому
05.06.2023
73-р
Про перенесення ІІI пленарного засідання тридцять восьмої позачергової сесії Мар’янівської селищної ради
Розпорядження голови
05.06.2023
72-р
Про скликання та проведення позачергового засідання виконавчого комітету Мар’янівської селищної ради
Розпорядження голови
01.06.2023
70-р
Про підготовку господарства громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років
Розпорядження голови
31.05.2023
69-р
Про перенесення ІІI пленарного засідання тридцять восьмої позачергової сесії Мар’янівської селищної ради
Розпорядження голови
29.05.2023
68-р
Про перенесення тридцять дев’ятої позачергової сесії Мар’янівської селищної ради
Розпорядження голови
29.05.2023
71
Про розгляд подання відділення поліції №2 (м.Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області про причини та умови, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення
Рішення виконкому
26.05.2023
7
Протокол №7 від 25 травня 2023 року
Протоколи
26.05.2023
67-р
Про оголошення подяки
Розпорядження голови
26.05.2023
65-р
Про оголошення подяки
Розпорядження голови
26.05.2023
38/9
Про затвердження Положення про сектор соціального захисту населення Мар’янівської селищної ради
Рішення ради
22.05.2023
38/4---
Про нову структуру та загальну чисельність апарату Мар’янівської селищної ради та структурних підрозділів виконавчих органів
Рішення ради
16.05.2023
42
Про підписання меморандуму про співпрацю та партнерство
Рішення ради
09.05.2023
04
Робота із запитами на інформацію за квітень 2023 року
Звіт
08.05.2023
35
Про нову структуру та загальну чисельність апарату Мар’янівської селищної ради та структурних підрозділів виконавчих органів
Рішення ради
28.04.2023
17
Про затвердження розпоряджень селищного голови, виданих у міжсесійний період
Рішення ради
28.04.2023
06
Про затвердження Положення про сектор соціального захисту населення Мар’янівської селищної ради
Положення
28.04.2023
46
Про підсумки роботи із зверненнями громадян у Мар’янівській селищній раді за І квартал 2023 року
Рішення виконкому
28.04.2023
01
Про підсумки роботи із зверненнями громадян у Мар’янівській селищній раді за І квартал 2023 року
Рішення виконкому
24.04.2023
03
Робота із запитами на інформацію за березень 2023 року
Звіт
03.04.2023
5
Протокол № 5 від 30.03.2023
Протоколи
03.04.2023
30
Про новий склад адміністративної комісії при виконавчому комітеті Мар’янівської селищної ради
Рішення виконкому
03.04.2023
23
Про затвердження плану роботи виконавчого комітету Мар’янівської селищної ради на IІ квартал 2023 року
Рішення виконкому
03.04.2023
17
Про затвердження плану роботи виконавчого комітету Мар’янівської селищної ради на IІ квартал 2023 року
Рішення виконкому
24.03.2023
16
Про розгляд подання відділення поліції № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області про причини та умови, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення гр. Процюком Я.А.
Рішення виконкому
20.03.2023
15
Про розгляд подання відділення поліції № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області про причини та умови, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення гр. Козюпою Я.П.
Рішення виконкому
20.03.2023
06
Про новий склад адміністративної комісії при виконавчому комітеті Мар’янівської селищної ради
Рішення виконкому
20.03.2023
02
Звіт за лютий 2023
Звіт
01.03.2023
22
Про розгляд подання відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області про причини та умови, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення гр. ХХХХ
Рішення виконкому
26.02.2023
21
Про розгляд подання відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області про причини та умови, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення гр. ХХХХ
Рішення виконкому
26.02.2023
25
Про розгляд подання відділення поліції №2 (м.Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області про причини та умови, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення гр. ХХХХХХ
Рішення виконкому
20.02.2023
24
Про розгляд подання відділення поліції №2 (м.Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області про причини та умови, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення гр. ХХХХХХ
Рішення виконкому
20.02.2023
36/8
Про внесення змін до рішення Мар’янівської селищної ради від 02.02.2023 №36/6 «Про нову структуру та загальну чисельність апарату Мар’янівської селищної ради та структурних підрозділів виконавчих органів»
Рішення ради
16.02.2023
11
Про внесення змін до рішення селищної ради від 02.02.2023 №36/6 « Про нову структуру та загальну чисельність апарату Мар’янівської селищної ради та структурних підрозділів виконавчих органів»
Рішення ради
08.02.2023
36/6
Про нову структуру та загальну чисельність апарату Мар’янівської селищної ради та структурних підрозділів виконавчих органів
Рішення ради
06.02.2023
09
Про розгляд депутатського запиту
Рішення ради
03.02.2023
01
Робота із запитами на інформацію за січень 2023 року
Звіт
03.02.2023
36/6
Про нову структуру та загальну чисельність апарату Мар’янівської селищної ради та структурних підрозділів виконавчих органів
Рішення ради
03.02.2023
36/5-
Про нову структуру комунального закладу «Центр надання культурних послуг Мар’янівської селищної ради»
Рішення ради
03.02.2023
08
Про нову структуру та загальну чисельність апарату Мар’янівської селищної ради та структурних підрозділів виконавчих органів
Рішення ради
02.02.2023
08
Про нову структуру та загальну чисельність апарату Мар’янівської селищної ради та структурних підрозділів виконавчих органів
Рішення ради
02.02.2023
09
Про нову структуру комунального закладу «Центр надання культурних послуг Мар’янівської селищної ради»
Рішення ради
01.02.2023
08
Про нову структуру та загальну чисельність апарату Мар’янівської селищної ради та структурних підрозділів виконавчих органів
Рішення ради
01.02.2023
2022-р
Звіт про результати розгляду запитів на публічну інформацію, які надійшли до Мар’янівської селищної ради за 2022 рік
Звіт
30.01.2023
РОБОТА ІЗ ЗАПИТАМИ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ
Звіт
30.01.2023
07
Про затвердження розпоряджень селищного голови, виданих у міжсесійний період
Рішення ради
30.01.2023
05
Про затвердження Переліку видів громадських та інших робіт, тимчасового характеру, що відповідають потребам Мар’янівської селищної територіальної громади або задовільняють їх суспільні потреби у 2023 році
Рішення виконкому
30.01.2023
04
Про визначення об’єктів та видів безоплатних та оплачуваних суспільно корисних робіт для відбування адміністративного стягнення та кримінального покарання у виді громадських робіт на території Мар’янівської селищної територіальної громади на 2023 рік
Рішення виконкому
30.01.2023
02
Про стан виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Мар’янівській селищній раді за 2022 рік
Рішення виконкому
30.01.2023
01
Про підсумки роботи із зверненнями громадян у Мар’янівській селищній раді в 2022 році
Рішення виконкому
30.01.2023
13-р
Про оголошення в Мар'янівській селищній територіальній громаді днів жалоби
Розпорядження голови
24.01.2023
12
Про розгляд подання відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській бласті про причини та умови, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення гр. ХХХХХ
Рішення виконкому
23.01.2023
11
Про розгляд подання відділення поліції №2 (м.Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області про причини та умови, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення гр. ХХХХХ
Рішення виконкому
23.01.2023
10
Про стан виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Мар’янівській селищній раді за 2022 рік
Рішення виконкому
23.01.2023
09
Про підсумки роботи із зверненнями громадян у Мар’янівській селищній раді в 2022 році
Рішення виконкому
23.01.2023
05
Про затвердження Переліку видів громадських та інших робіт, тимчасового характеру, що відповідають потребам Мар’янівської селищної територіальної громади або задовільняють їх суспільні потреби у 2023 році
Рішення виконкому
17.01.2023
04
Про визначення об’єктів та видів безоплатних та оплачуваних суспільно корисних робіт для відбування адміністративного стягнення та кримінального покарання у виді громадських робіт на території Мар’янівської селищної територіальної громади на 2023 рік
Рішення виконкому
17.01.2023
34/10
Про затвердження розпорядження селищного голови, виданого у міжсесійний період
Рішення ради
27.12.2022
34/9
Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2023 рік
Рішення ради
27.12.2022
33/9
Про передачу у тимчасове користування нежитлового приміщення
Рішення ради
26.12.2022
33/8
Про затвердження розпоряджень селищного голови, виданих у міжсесійний період
Рішення ради
26.12.2022
33/7
Про затвердження Програми «Забезпечення особистої безпеки громадян, забезпечення безпеки дорожнього руху на території Мар’янівської селищної ради та протидії злочинності на 2023-2026 роки»
Програми
26.12.2022
33/6
Про внесення змін до рішення селищної ради від 23.12.2021 № 21/18 «Про затвердження Програми підтримки Трудового архіву Горохівської міської ради Луцького району на 2022-2025 роки»
Програми
26.12.2022
13
Про затвердження розпорядження селищного голови, виданого у міжсесійний період
Рішення ради
21.12.2022
12
Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2023 рік
Рішення ради
20.12.2022
161
Про затвердження плану роботи виконавчого комітету Мар’янівської селищної ради на 2023 рік та І квартал 2023 року
Рішення виконкому
20.12.2022
08
Про затвердження розпоряджень селищного голови, виданих у міжсесійний період
Рішення ради
09.12.2022
06
Про внесення змін до рішення селищної ради від 23.12.2021 №21/18 «Про затвердження Програми підтримки Трудового архіву Горохівської міської ради Луцького району на 2022-2025 роки»
Рішення ради
07.12.2022
07
Про затвердження Програми «Забезпечення особистої безпеки громадян, забезпечення безпеки дорожнього руху на території Мар’янівської селищної ради та протидії злочинності на 2023-2026 роки»
Рішення ради
06.12.2022
09
Про передачу у тимчасове безоплатне користування нежитлового приміщення
Рішення ради
06.12.2022
156
Про схвалення проєкту Програми забезпечення особистої безпеки громадян, забезпечення безпеки дорожнього руху на території Мар’янівської селищної територіальної громади та протидії злочинності на 2023-2026 роки
Рішення виконкому
02.12.2022
31/22
Про затвердження списку присяжних
Рішення ради
25.11.2022
31/19--
Про утворення виконавчого комітету Мар’янівської селищної ради, як колегіального органу, визначення його чисельності та затвердження персонального складу
Рішення ради
25.11.2022
31/19
Про входження старост до складу виконавчого комітету Мар’янівської селищної ради за посадою
Рішення ради
25.11.2022
31/18--
Про утворення юридичної особи – виконавчого комітету Мар’янівської селищної ради та затвердження Положення про виконавчий комітет Мар’янівської селищної ради
Рішення ради
25.11.2022
24
Про затвердження списку присяжних
Рішення ради
11.11.2022
20
Про утворення виконавчого комітету Мар’янівської селищної ради, як колегіального органу, визначення його чисельності та затвердження персонального складу.
Рішення ради
02.11.2022
19
Про входження старост до складу виконавчого комітету Мар’янівської селищної ради за посадою
Рішення ради
02.11.2022
18
Про утворення юридичної особи – виконавчого комітету Мар’янівської селищної ради та затвердження Положення про виконавчий комітет Мар’янівської селищної ради
Рішення ради
02.11.2022
20
Про утворення виконавчого комітету Мар’янівської селищної ради, як колегіального органу, визначення його чисельності та затвердження персонального складу.
Рішення ради
01.11.2022
125
Про стан виконавської дисципліни та організації роботи з контролю за виконанням документів в Мар’янівській селищній раді за 9 місяців 2022 року
Рішення виконкому
31.10.2022
124
Про підсумки роботи із зверненнями громадян за 9 місяців 2022 року
Рішення виконкому
31.10.2022
137-р
Про надання права другого підпису
Розпорядження голови
17.10.2022
ЗВІТ про роботу відділу організаційно-кадрової та правової роботи Мар’янівської селищної ради за серпень 2022 року
Звіт
14.09.2022
79
Про призначення уповноважених осіб, відповідальних за ведення погосподарського обліку
Рішення виконкому
29.08.2022
78
Про призначення уповноважених осіб, відповідальних за ведення Єдиного державного демографічного реєстру
Рішення виконкому
29.08.2022
70
Про роботу із зверненнями громадян у Мар’янівській селищній раді за перше півріччя 2022 року
Рішення виконкому
29.08.2022
69
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 05 січня 2021 року №1 «Про затвердження Регламенту роботи виконавчого комітету Мар’янівської селищної ради».
Рішення виконкому
29.08.2022
05
Про затвердження розпоряджень селищного голови, виданих у міжсесійний період
Рішення ради
21.07.2022
06
Про стан виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Мар’янівській селищній раді за 2021рік
Рішення виконкому
15.02.2022
05
Про підсумки роботи із зверненнями громадян у Мар’янівській селищній раді в 2021 році
Рішення виконкому
15.02.2022
22/11
Про внесення змін до рішення селищної ради від 09.07.2021 № 15/10 «Про нову структуру та загальну чисельність апарату Мар’янівської селищної ради та структурних підрозділів виконавчих органів»
Рішення ради
30.12.2021
21/18
Про затвердження Програми підтримки Трудового архіву Горохівської міської ради Луцького району на 2022-2025 роки
Програми
26.12.2021
157
Про визначення об’єктів та видів безоплатних та оплачуваних суспільно корисних робіт для відбування адміністративного стягнення та кримінального покарання у виді громадських робіт на території Мар’янівської селищної територіальної громади на 2022 рік
Рішення виконкому
23.12.2021
150
Про підсумки роботи відділу організаційно-кадрової та правової роботи
Рішення виконкому
12.12.2021
144
Про схвалення проєкту Програми підтримки Трудового архіву Горохівської міської ради Луцького району на 2022-2025 роки
Рішення виконкому
12.12.2021
20/6
Про затвердження Порядку формування кадрового резерву в Мар’янівській селищній раді
Рішення ради
06.12.2021
ЗВІТ про роботу відділу організаційно-кадрової та правової роботи Мар’янівської селищної ради за листопад 2021 року
Звіт
06.12.2021
188-р
Про внесення змін до розпорядження голови від 04 жовтня 2021 року № 177-р Про початок проведення громадського обговорення
Розпорядження голови
10.11.2021
Звіт про роботу відділу організаційно-кадрової та правової роботи Мар’янівської селищної ради за жовтень 2021 року
Звіт
08.11.2021
ЗВІТ про роботу відділу організаційно-кадрової та правової роботи Мар'янівської селищної ради за жовтень 2021 року
Інформація
08.11.2021
120
Про встановлення тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням альтернативних джерел енергії для товариства з обмеженою відповідальністю «Західукрпостач»
Рішення виконкому
20.10.2021
119
Про встановлення тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням альтернативних джерел енергії для товариства з обмеженою відповідальністю «Екосервіс Волинь»
Рішення виконкому
20.10.2021
118
Про встановлення тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням альтернативних джерел енергії для товариства з обмеженою відповідальністю «Українська теплогенеруюча компанія «Еско-Волинь»
Рішення виконкому
20.10.2021
117
Про  підсумки роботи із зверненнями громадян за 9 місяців 2021 року
Рішення виконкому
20.10.2021
116
Про стан виконавської дисципліни та організації роботи з контролю за виконанням документів за 9 місяців 2021 року
Рішення виконкому
20.10.2021
Звіт про роботу відділу за вересень 2021 року
Звіт
05.10.2021
ЗВІТ про роботу відділу організаційно-кадрової та правової роботи Мар’янівської селищної ради за вересень 2021 року
Інформація
05.10.2021
177-р
Про початок проведення громадського обговорення щодо кандидатур старост в старостинських округах Мар'янівської селищної ради
Розпорядження голови
04.10.2021
172-р
Про нагородження Почесною грамотою та оголошення подяки
Розпорядження голови
28.09.2021
18/12
Про утворення старостинських округів Мар’янівської селищної ради та затвердження Положення про порядок проведення громадського обговореня щодо кандидатури старости Мар’янівської селищної ради.
Положення
21.09.2021
18/11
Про затвердження порядку проведення громадського обговорення кандидатури старости
Рішення ради
21.09.2021
168-р
Про склад конкурсної комісії на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Мар'янівської селищної ради
Розпорядження голови
17.09.2021
Звіт про роботу відділу за серпень 2021 року
Звіт
12.09.2021
ЗВІТ про роботу відділу організаційно-кадрової та правової роботи Марянівської селищної ради за серпень 2021 року
Інформація
12.09.2021
157-р
Про затвердження Інструкції з діловодства у Мар'янівській селищній раді (документування управлінської інформації в електронній та паперовій формі та організації роботи з електронними документами в діловодст
Розпорядження голови
01.09.2021
17/12
Про затвердження Положення про відділ організаційно - кадрової та правової роботи Мар’янівської селищної ради.
Положення
27.08.2021
17/10
Про затвердження Положення про Почесну грамоту та Подяку  Мар’янівської селищної ради
Положення
27.08.2021
138-р
Про створення тимчасових робочих місць для проведення громадських робіт на території Мар'янівської селищної ради
Розпорядження голови
02.08.2021
154-к/тр
Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади
Розпорядження голови
27.07.2021
86
Про надання дозволу на проведення святого  водного хрещення Церкви Християн Віри Євангельської П’ятидесятників «Спасіння»
Рішення виконкому
26.07.2021
16/12
Про внесення змін до рішення селищної ради від 09.07.2021 №15/10 «Про нову структуру та загальну чисельність апарату Мар’янівської селищної ради та структурних підрозділів виконавчих органів»
Рішення ради
20.07.2021
140-к/тр
Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади
Розпорядження голови
20.07.2021
134-к/тр
Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади
Розпорядження голови
15.07.2021
15/10
Про нову структуру та загальну чисельність апарату Мар’янівської селищної ради та структурних підрозділів виконавчих органів
Рішення ради
12.07.2021
15/6
Про утворення юридичної особи -  комунальний заклад «Центр надання культурних послуг Мар’янівської селищної ради»
Рішення ради
12.07.2021
78
Про роботу із зверненнями громадян у Мар’янівській селищній раді за перше півріччя 2021 року
Рішення виконкому
09.07.2021
127-р
Про створення тимчасових робочих місць для проведення громадських робіт та території Мар'янівської селищної ради
Розпорядження голови
08.07.2021
127-р
Про створення тимчасових робочих місць для проведення громадських робіт та території Мар'янівської селищної ради
Розпорядження голови
07.07.2021
120-к/тр
Про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад в апараті селищної ради
Розпорядження голови
01.07.2021
120-к/тр
Про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад в апараті селищної ради
Розпорядження голови
30.06.2021
13/7
Про внесення змін до п. 2 рішення селищної ради від 01.03.2021 №6/10 «Про затвердження Переліку видів громадських робіт, що відповідають потребам територіальної громади і задовольняють їх суспільні потреби, за участю Горохівської районної філії Волинського обласного центру зайнятості, на договірних засадах у 2021 році»
Рішення ради
28.06.2021
68
Про надання дозволу на зрізання дерев
Рішення виконкому
18.06.2021
67
Про затвердження Колективного договору між керівництвом та трудовим колективом Мар'янівської селищної ради на 2021-2025 роки
Рішення виконкому
18.06.2021
105-р
Про новий склад експертної комісії Мар'янівської селищної ради
Розпорядження голови
15.06.2021
95-р
Про створення тимчасових робочих місць для проведення громадських робіт на території Мар'янівської селищної ради
Розпорядження голови
10.06.2021
11/11
Про затвердження Положення про громадські слухання у Мар’янівській селищній раді.
Положення
07.06.2021
11/8-
Про внесення змін до рішення від 23.12.2020 № 1/13 «Про затвердження структури виконавчих органів селищної ради, загальної чисельності апарату селищної ради та її виконавчих органів».
Рішення ради
07.06.2021
87-р
Про внесення змін до Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників Мар'янівської селищної ради
Розпорядження голови
27.05.2021
84-р
Про проведення громадських слухань щодо перейменування вулиць
Розпорядження голови
18.05.2021
77-р
Про утворення комісії по прийняттю у комунальну власність Мар'янівської територіальної громади майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст Луцького району Волинської області
Розпорядження голови
06.05.2021
68-р
Про створення комісії для встановлення факту проживання
Розпорядження голови
16.04.2021
25
Про роботу із зверненями громадян у Мар’янівській селищній раді за І квартал 2021 року
Рішення виконкому
13.04.2021
15
Про новий склад адміністративної комісії
Рішення виконкому
17.03.2021
12
Про затвердження плану роботи виконавчого комітету Мар’янівської селищної ради ІІ квартал 2021 року
Рішення виконкому
17.03.2021
6/10
Про затвердження переліку громадських робіт
Рішення ради
05.03.2021
4
Про підсумки роботи із зверненнями громадян у 2020 році
Рішення виконкому
10.02.2021
2
Про затвердження плану роботи виконавчого комітету Мар’янівської селищної ради на 2021 рік та І квартал 2021 року
Рішення виконкому
07.01.2021
1
Про затвердження регламенту роботи виконавчого комітету Мар’янівської селищної ради
Рішення виконкому
07.01.2021
4/9
Про затвердження Програми підтримки та розвитку трудового архіву на 2021-2025 роки
Програми
24.12.2020
1/13
Про затвердження структури виконавчих органів селищної ради та її виконавчих органів
Рішення ради
07.12.2020
2024 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше